Working on my #SBLAAR (2014) paper, “There and Back Again, A Jesus Tale: The Poetics of Apologetic Reversal”

The romanticized woodcut engraving of Flavius ...
The romanticized woodcut engraving of Flavius Josephus appearing in William Whiston’s translation of his works. (Photo credit: Wikipedia)

I will propose Mark is borrowing two well-known and horrible entries into Jerusalem. First up, Mark 11.1-17:

Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφʼ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει· καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 4 καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς· Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 7 καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπʼ αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον· Ὡσαννά· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· 10 Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.

12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. 13 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπʼ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα, ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ· Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

15 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν 16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, 17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.

Thanks to Rick from Logos and an experimental feature, I got a jumpstart. This is what the search for literary connections looks like:

DatasetCanonical ReferenceRelationshipNoncanonical Reference
JosephusMark 11:1PhraseWars 2.262
JosephusMark 11:1RemoveWars 2.261–263
JosephusMark 11:1RemoveAnt 20.169–170
JosephusMark 11:1TopicalAnt 20.169
JosephusMark 11:1RemoveLife 269
JosephusMark 11:2RemoveWars 2.261–263
Nag Hammadi CodicesMark 11:8AllusionNHC II 2, 39:29–NHC II 2, 40:2
Apostolic FathersMark 11:9TopicalDid 12.1
Apostolic FathersMark 11:9EchoDid 10.6
Apostolic FathersMark 11:9RemoveBarn 6.4
JosephusMark 11:9RemoveWars 1.673
JosephusMark 11:9RemoveAnt 7.40–41
Nag Hammadi CodicesMark 11:9AllusionNHC II 2, 39:29–NHC II 2, 40:2
NT ApocryphaMark 11:9RemoveAPt 24
Dead Sea Scrolls Sectarian MaterialMark 11:10Topical4Q174
NT ApocryphaMark 11:10RemoveActs Pil. 1
JosephusMark 11:11TopicalAnt 18.90
JosephusMark 11:11TopicalAnt 15.405

 

Mark came before some of the material here, so you have to mark that out…mark that out, I slay me… I am looking at Wars in particular.

So, we come up with at least one section, the entry into Jerusalem by the Egyptian. This is found in BJ 2.261-263:

τούτοις Φῆλιξ, ἐδόκει γὰρ ἀποστάσεως εἶναι καταβολή, πέμψας ἱππεῖς καὶ πεζοὺς ὁπλίτας πολὺ πλῆθος διέφθειρεν. Μείζονι δὲ τούτου πληγῇ Ἰουδαίους ἐκάκωσεν ὁ Αἰγύπτιος ψευδοπροφήτης· παραγενόμενος γὰρ εἰς τὴν χώραν ἄνθρωπος γόης καὶπροφήτου πίστιν ἐπιθεὶς ἑαυτῷ περὶ τρισμυρίους μὲν ἀθροίζει τῶν ἠπατημένων, περιαγαγὼν δὲ αὐτοὺς ἐκ τῆς ἐρημίας εἰς τὸ ἐλαιῶνκαλούμενον ὄρος ἐκεῖθεν οἷός τε ἦν εἰς Ἱεροσόλυμα παρελθεῖν βιάζεσθαι καὶ κρατήσας τῆς τε Ῥωμαϊκῆς φρουρᾶς καὶ τοῦ δήμου τυραννεῖνχρώμενος τοῖς συνεισπεσοῦσιν δορυφόροις. φθάνει δ’ αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν Φῆλιξ ὑπαντήσας μετὰ τῶν Ῥωμαϊκῶν ὁπλιτῶν, καὶ πᾶς ὁ δῆμοςσυνεφήψατο τῆς ἀμύνης, ὥστε συμβολῆς γενομένης τὸν μὲν Αἰγύπτιον φυγεῖν μετ’ ὀλίγων, διαφθαρῆναι δὲ καὶ ζωγρηθῆναι πλείστους τῶνσὺν αὐτῷ, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος σκεδασθὲν ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἕκαστον διαλαθεῖν.

There are common points. Both start at the Mount of Olives. Both have friends with them. For Jesus, they are his disciples. For the Egyptian, guards. There is a multitude of people as well.

If we go further, we find a connection between Mark 11.15–17 and the siege of the Temple, with the entry by my favorite baddie, Simon bar Giora (4.570-584).

I am attracted to the Egyptian story as a literary source because of Acts 21.38–39. I think there is something in Luke, perhaps calling attention to Mark’s usage.

So, why is Mark using two literary sources, but reversed, to present the story of Jesus’s entry? Because it is apologetic. Mark does not want Jesus seen as the conquering tyrant. He wants to show how peaceful Jesus was, so he mimics (borrows) the language of Josephus so that his audience can get a sense his intent.

Jesus does not come to conquer Jerusalem. /a/Christians are not traitors or treasonous.

You Might Also Like

5 Replies to “Working on my #SBLAAR (2014) paper, “There and Back Again, A Jesus Tale: The Poetics of Apologetic Reversal””

 1. The last sentence here sounds too much like Luke’s emphasis. If Mark is concerned to show that Jesus is not conquering, would it not be more plausible that his concern is to blunt the typical “messianic” symbolism of the entry, given that he is trying to change the content of messianism?

 2. 1st, none of your noncanonical links work.
  2nd, I see no connection between Mark and The Wars of the Jews, at least in the references you gave.
  I’m no expert…but you really are serious? Or it’s all Greek to me, and buried in the Greek. The English translations do nothing for me.

  1. Gary, it would have to be based in the Greek… so it is all Greek. As I develop the literary basis more, i will post more.

   briefly, ancient authors would use previous works and morph them in some way and write their stuff. Sometimes, they would use it to counter it.

 3. First of all, I am progressive, and do not believe in inerrancy. But there just seems to be something wrong about Mark (the gospel, since I agree that the author wasn’t the disciple), being written by using Wars of the Jews as a guide. I would much prefer believing it was derived from Q. Not based upon facts, but based upon hope. If the author of Mark can’t even come up with his own original story, without stealing from Josephus, I might as well worship Titus. But I digress…

Leave a Reply, Please!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.